GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ – ADA AHŞAP

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

GİRİŞ

ADA AHŞAP (“ADA AHŞAP”) olarak özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem atfediyoruz. İşbu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“Kanun”) doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yerine getirmek ve verilerinizin işlenmesi hususunda şeffaflığı sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ADA AHŞAP’ın “Veri Sorumlusu” olarak hareket ettiği durumları kapsamakta olup müvekkillerin talep veya talimatları ile veri işleyen sıfatıyla hareket edilen durumlar metnin kapsamı dışındadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi işbu metinde açıklanan şekillerde, sebep ve amaçlara dayanarak gerçekleştirilmektedir. 

 

TANIMLAR

Kanun tahtında:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

 

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri ADA AHŞAP tarafından işlenen siz Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu Aydınlatma Metni internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçen gerçek kişilere yönelik hazırlanmış olup, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, gerçek kişi müvekkillerimiz, tüzel kişi müvekkillerimizin çalışanları ve iş başvurusu yapan kişiler için ilgili kişi bazında ayrı aydınlatmalar yapılmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaçları ve vasıtaları belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ADA AHŞAP veri sorumlusudur.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, HUKUKİ SEBEPLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, TC kimlik numarası vb.) , iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e posta adresi, faks numarası vb.), adres bilgileriniz, sınırlı hallerde ve açık rızanıza dayanarak özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık bilgileri, sendika üyeliği vb.), finans bilgileriniz (muhasebe kayıtlarında yer alan banka hesap numaranız gibi), mesleki deneyiminize dair bilgileriniz (mesleğiniz, çalıştığınız kurum vb.), avukatlık ve danışmanlık hizmetinin sunulması kapsamında gerekebilecek ve ayrıca aydınlatması yapılacak bilgileriniz otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziki veya elektronik ortamda elde edilerek işlenmektedir. 

ADA AHŞAP olarak otomatik yöntemlerle veri toplama işlemi yapmamaktayız. Bu Aydınlatma Metninde Veri Sorumlusu olarak işlediğimiz veriler sayılmış olup veri işleyen olarak hareket ettiğimiz durumlarda gerekli bildirim tarafınıza veri sorumlusu tarafından yapılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Sebepleri

Kişisel verileriniz sunduğumuz avukatlık ve danışmanlık hizmetleri, idari ve yönetimsel süreçlerimiz ile finansal operasyonlarımızın yürütülmesi çerçevesinde aşağıda açıklamış olduğumuz amaçlar ile Kanun 5/1 maddesi uyarınca gerekmesi halinde açık rızanıza, Kanun 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, Kanun 5/2(c) maddesinde düzenlenen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanun 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, Kanun 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da Kanun 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla ADA AHŞAP’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda saymış olduğumuz kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilen sebeplere dayanarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile sözleşmeden kaynaklı diğer yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kaydının tutulması,
 • İş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim süreçlerimizin yürütülmesi, müvekkil ilişkilerinin güçlendirilmesi ve müvekkil memnuniyetinin arttırılması,
 • Muhasebe, bilişim teknolojileri, insan kaynakları, ofis yönetimi, sekreterlik, arşiv gibi iç süreçlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, 
 • İç raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, 
 • Sözleşme süreçlerinin yönetimi, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden gelebilecek talepler doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin mahkemeler, icra daireleri ve kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere adli ve idari mercilere sunulması,
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizin sunulması için gerekli olması halinde müvekkiller, görüş temin edilen uzmanlar ve danışmanlar, proje paydaşları, mahkemeler, icra daireleri, noterler ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile; finansal süreçlerin yönetilmesi için bankalar ile; finans, muhasebe, denetim, toplu ileti gönderimi, kargo gönderimi vb. alanlarda hizmet aldığımız tedarikçi ve danışmanlarımız ile; hukuki yükümlülüklerimiz veya ilgili mevzuat kapsamında bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden talep gelmesi ya da uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

Bilgisayar altyapılarımız ve server sağlayıcılarımız Türkiye’de bulunmakta olup bu kapsamda yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatlardan ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca saklanmaktadır. Saklama sebebinin ortadan kalkması veya mevzuatta düzenlenen saklama süresinin sona ermesi halinde kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Mevzuattan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğümüzle çelişmediği sürece talebiniz üzerine kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz, bu sebeple kişisel verilerinizi işlediğimiz ve sakladığımız süre boyunca dışarıdan ve içeriden kaynaklı olabilecek veri ihlallerinin önüne geçilmesi ve verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alıyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları hatırlatmak isteriz:

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinizin işlenme sebebinin ortadan kalktığı hallerde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir sorunuz veya talebiniz olması halinde bize Adres: Müskebi Mahallesi Kapuz Caddesi No 13 D Blok Ortakent / Bodrum Telefon: +90 252 358 68 45 Fax: +90 252 358 68 45 E-Posta: info@adaahsap.com posta adresinden ulaşabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verebilmemiz için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.

 

DİĞER HUSUSLAR

Bu aydınlatma metni münhasıran bu internet sitesi için geçerlidir. Sitemizdeki linkler aracılığıyla başka sitelere geçtiğiniz takdirde o sitelerin kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

 

BODRUM MUTFAK BODRUM MUTFAK MODELLERİ ADA AHŞAP BODRUM MUTFAK FİRMALARI BODRUM BANYO BODRUM KAPI FİRMALARI BODRUM BANYO FİRMALARI BODRUM MUTFAK KAPI FİRMALARI BODRUM FİRMALARI MUĞLA MUTFAK FİRMALARI MUĞLA MUTFAK YALIKAVAK MUTFAK FİRMALARI MUĞLA MUTFAK BODRUM KAPI MODELLERİ

BİZİ ARAYIN!